Oborniki Śląskie 31.01.2019r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich ul. Poniatowskiego 22, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę Restauracji „Gospoda” w Obornikach Śląskich ul. Zielona o powierzchni 288 m2.

Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za dzierżawę obiektu wraz z gwarancją prawidłowego prowadzenia działalności gastronomicznej w obiekcie dla konsumentów indywidualnych oraz grup sportowych zleconych przez Ośrodek.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest osoba prawna.
  2. Dokumenty rejestrowe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Oferowaną konkretną cenę podaną w złotych netto.
  5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  6. Podpis osoby ( osób ) składających ofertę.

Kryterium oceny ofert:

  1. Najwyższa cena oferowana za dzierżawę.
  2. Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy na dzierżawę obiektu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Pisemne oferty wraz z opisem posiadanego doświadczenia w w/w działalności należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy na dzierżawę” w Recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 15.00:

- osobiście

- przez kuriera

- za pośrednictwem poczty

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Ośrodka.

                                                 Dyrektor

                                               Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                              mgr Aleksandra Durkalec – Rzepka

 

Oferty należy skałaać na formularzu według wzoru: 

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                            …………………………………………………………

                                                                                                                                           miejsce i data

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

     ( imię i nazwisko lub nazwa oferenta )

                             ( adres )

 

 

 

                                                                                        OFERTA

   

Na dzierżawę obiektu gastronomicznego – Restauracji Gospoda – 288 m2 zgodnie z ogłoszeniem z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oferowana cena ……………………………………………….. zł. netto

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam:

  1. Dokumenty rejestrowe
  2. Referencje

                                                                                                ……………………………………………………………….

                                                                                                                  ( data i podpis )